Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

deszczowapiosenka
każda komórka w moim ciele błaga dziś o to, by rozum się mylił.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viahoneybunny honeybunny
deszczowapiosenka
3270 4630
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
deszczowapiosenka
5943 6368 500
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viaHoHo HoHo
deszczowapiosenka

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viahoneybunny honeybunny

April 09 2017

deszczowapiosenka
5983 5c1a
Reposted fromstonerr stonerr viaverronique verronique
deszczowapiosenka

Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból. 

deszczowapiosenka
9395 1794 500
deszczowapiosenka
7090 7235
Reposted fromkarahippie karahippie viapotrzask potrzask
deszczowapiosenka
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viapotrzask potrzask
deszczowapiosenka
0105 c900
Reposted fromiamstrong iamstrong viavertheer vertheer

March 30 2017

1853 d04d 500
Reposted fromerial erial viaveridiana veridiana

March 27 2017

8023 465f

Too much satisfaction in one gif

deszczowapiosenka
Reposted fromfungi fungi viaslova slova

March 16 2017

deszczowapiosenka
deszczowapiosenka
3977 4fb3 500
Reposted fromseliphra seliphra viamajowka majowka
deszczowapiosenka
Reposted fromTullfrog Tullfrog viatomash tomash

March 14 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl