Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

deszczowapiosenka
9830 4c45 500
Reposted fromfungi fungi viaslova slova

July 15 2019

2653 bca8 500

July 12 2019

deszczowapiosenka
4069 d742 500
Reposted fromkarsina karsina vialexxie lexxie
deszczowapiosenka
4941 1472
deszczowapiosenka
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak vialexxie lexxie
deszczowapiosenka
2546 649a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
deszczowapiosenka
Reposted frompsychedelix psychedelix viascorpix scorpix
deszczowapiosenka
7712 56b1
Reposted fromniente niente viascorpix scorpix
deszczowapiosenka
0696 7a9c 500
via Depresja na wesoło.
Reposted fromnutt nutt viascorpix scorpix

March 24 2019

deszczowapiosenka
0580 2034 500
Reposted fromniemoc niemoc viawiksz wiksz
deszczowapiosenka
2951 9e04 500
Reposted fromnebthat nebthat vialexxie lexxie
deszczowapiosenka

Świat ten patrzył na Paszczaka z żałością i oczekiwaniem, a Paszczak odpowiadał mu spojrzeniem pełnym paniki.

— Tove Jansson "Muminki. Księga druga"
Reposted fromrichardth richardth vialexxie lexxie

March 09 2019

deszczowapiosenka
3283 f4f1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vialexxie lexxie
deszczowapiosenka
You must love in such a way that the person you love feels free.
— Thich Nhat Hanh
Reposted fromrenirene renirene vialexxie lexxie
deszczowapiosenka
9197 49b6
deszczowapiosenka
9671 5cb5 500
Reposted fromtfu tfu viaczarna-niewiadoma czarna-niewiadoma

February 17 2019

deszczowapiosenka
deszczowapiosenka

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viazielono zielono

October 30 2018

deszczowapiosenka
8508 69cb 500

October 29 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl